Privacyverklaring Ruiterclub Bloemendaal

1 Inleiding

Wij hechten veel belang aan uw privacy. Wij dragen er daarom zorg voor dat de gegevens die wij over u te weten komen vertrouwelijk worden behandeld. Daarnaast zorgen wij ervoor dat wij ons houden aan de geldende privacywetgeving. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de persoonsgegevens die wij van u ontvangen.

2 Bescherming van de privacy

Ruiterclub Bloemendaal hanteert de onderstaande principes en uitgangspunten ten aanzien van het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens.

 1. Waar nodig vragen wij uw toestemming voor gegevensverwerking, die geeft u door middel van een actieve handeling
 2. Als wij uw toestemming vragen doen we dit in begrijpelijke en eenvoudige taal
 3. Ruiterclub Bloemendaal zal nooit persoonsgegevens voor andere doeleinden gebruiken, op welke manier dan ook, dan waarvoor zij verkregen zijn.
 4. U kunt op onze website permanent deze privacyverklaring lezen.
 5. De privacyverklaring van Ruiterclub Bloemendaal is in overeenstemming met de voorwaarden en verplichtingen die de AVG ons oplegt.

3 Verzamelen van gegevens

Ruiterclub Bloemendaal verzamelt persoonsgegevens die door u worden aangeleverd. Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens:

 1. Bij het inschrijven voor een losse les of privéles
 2. Bij het afsluiten van een lidmaatschap, bij het opstellen van een pensioncontract of leasecontract
 3. Bij het inschrijven voor een evenement of wedstrijd
 4. Door interactie met ons op social media

3.1 Bij het inschrijven voor een losse les of privéles

In verband met het inschrijven voor een losse les of privéles worden uw naam en contactgegevens verwerkt voor onze ledenadministratie. Uw naam wordt doorgegeven aan instructie. Wij verzamelen uw voor- en achternaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer en andere soortgelijke contactgegevens. Dit heeft tot doel dat wij u persoonlijk kunnen benaderen via email en telefoon. Uw telefoonnummer gebruiken wij ook om te bellen in geval van nood (bijvoorbeeld na een val)

3.2 Bij het afsluiten van een lidmaatschap

In verband met het afsluiten van een lidmaatschap worden uw naam en contactgegevens verwerkt voor onze ledenadministratie, voor de automatische incasso en voor instructie.

Wij verzamelen uw voor- en achternaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer en andere soortgelijke contactgegevens. Dit heeft tot doel dat wij u persoonlijk kunnen benaderen via email en telefoon. Wij verzamelen betalingsgegevens die nodig zijn om uw automatische incasso klaar te zetten, zoals uw IBANnummer. Deze gegevens zijn pas noodzakelijk als u een lidmaatschap bij Ruiterclub Bloemendaal aangaat en worden derhalve niet in een andere context van u gevraagd.

3.3 Bij inschrijving voor een evenement of wedstrijd.

Wij verzamelen uw naam, emailadres en telefoonnummer zodat wij u persoonlijk kunnen benaderen en informeren over het evenement of wedstrijd.

3.4 Door interactie met ons op social media

Als u ons op social media aanschrijft, noemt of volgt worden de gegevens die op het desbetreffende platform in uw profiel heeft opgenomen voor ons inzichtelijk. Deze gegevens gebruiken we om u via dat zelfde kanaal van informatie te voorzien.

4 Toestemming

Buiten het hierboven beschreven gebruik van uw gegevens, vragen we u altijd uitdrukkelijk om toestemming om uw gegevens of foto’s voor een bepaald doel te gebruiken.

5 Beveiliging van uw gegevens

Wij zorgen dat uw gegevens bij ons adequaat beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan in overeenstemming met de wettelijke eisen.

6 Inzage en wijziging van uw gegevens

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over de gegevens die wij van u hebben, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die onderaan deze privacyverklaring zijn opgenomen.

U heeft de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij van u hebben en wat wij daarmee doen;
 • inzage in de persoonsgegevens die wij van u hebben;
 • het laten verbeteren van fouten in de persoonsgegevens die wij van u hebben;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens die wij van u hebben;
 • het intrekken van uw toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens van u waarvoor wij uw uitdrukkelijke toestemming hebben ontvangen;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van de persoonsgegevens die wij van u hebben.

7 Klachten

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de instantie die toezicht houdt op de naleving van de geldende privacywetgeving in Nederland. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl leest u hoe een klacht ingediend kan worden.

8 Invoering

Bovenstaand privacyverklaring treedt 25 mei 2018 in werking.

9 Contact

Heeft u nog vragen over deze verklaring, neem dan contact op via voorzitterrcb@gmail.com